Podmínky pro poskytnutí příspěvku NF

 1. Žadatel podává žádost písemně správní radě. Žádost zasílejte na adresu Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, jako obyčejnou zásilku. V žádosti žadatel uvede označení a bližší charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje rozhodující pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 2. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.
 3. O poskytnutí prostředků nadačního fondu rozhoduje správní rada podle svého nejlepšího svědomí, v co nejkratší době, nejpozději do 40 dní ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. 
 4. Výsledek jednání správní rady sděluje žadateli, nebo jeho zákonnému zástupci formou e-mailu. 

  Rozhodnutí správní rady obsahuje:

  a) označení projektu, který má být fondem podpořen,
  b) označení žadatele (firma, příp. název, sídlo, IČO, DIČ, jde-li o právnickou osobu; jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, IČO, DIČ, jde-li o fyzickou osobu),
  c) formu podpory,
  d) výši poskytnutých prostředků,
  e) dobu splatnosti

 5. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.
 6. Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek užit.
 7. Nadační příspěvek může být poskytnut buď jednorázově, nebo opakovaně. O opakování příspěvku musí žadatel znovu požádat a nadační fond může o jeho poskytnutí rozhodnout ve zrychleném řízení.
 8. Správní rada je oprávněna pro každý jednotlivý případ základní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků rozšířit, blíže specifikovat, upřesnit nebo zpřísnit.
Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon zadost_o_prispevek_nf_ozvena_2017.pdf107.24 KB
Štítky: