Jak žádat o nadační příspěvek

Jak žádat o příspěvky z Nadačního fondu Ozvěna?

  1. podat žádost o poskytnutí nadačního příspěvku, v případě zasílání poštou prosíme o OBYČEJNÉ psaní na adresu Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
  2. splnit podmínky poskytnutí příspěvku Nadačního fondu Ozvěna

Podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku

1. Žadatel podává žádost písemně správní radě. V žádosti žadatel uvede označení a bližší charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje rozhodující pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.

2. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.

3. O poskytnutí prostředků nadačního fondu rozhoduje správní rada podle svého nejlepšího svědomí, v co nejkratší době, nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění.

Rozhodnutí správní rady obsahuje:

a) označení projektu, který má být fondem podpořen

b) označení žadatele (firma, příp. název, sídlo, IČO, DIČ, jde-li o právnickou osobu; jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, IČO, DIČ, jde-li o fyzickou osobu)

c) formu podpory

d) výši poskytnutých prostředků

e) dobu splatnosti

4. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.

5. Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek užit.

6. Nadační příspěvek může být poskytnut buď jednorázově, nebo opakovaně. O opakování příspěvku musí žadatel znovu požádat a nadační fond může o jeho poskytnutí rozhodnout ve zrychleném řízení.

7. Správní rada je oprávněna pro každý jednotlivý případ základní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků rozšířit, blíže specifikovat, upřesnit nebo zpřísnit.

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon zadost_o_prispevek_nf_ozvena_pdf.pdf90.96 KB
Štítky: