Chci pomoci

Dar - darovací smlouva

Podpořit činnost Nadačního fondu Ozvěna, včetně možnosti specifikovat účel daru na konkrétní projekt nadačního fondu, můžete na základě darovací smlouvy.

Alternativou k darovací smlouvě je postup, kdy dárce poukáže peněžní prostředky na účet našeho nadačního fondu (bankovním převodem nebo poštovní složenkou) a my mu následně na vyžádání (prostřednictvím e-mailu adresovaného výkonné ředitelce) zašleme poštou potvrzení pro daňové účely.

Číslo účtu nadačního fondu 2100597827/2010

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (nejčastěji peněžní prostředky, movitá věc, příp. nemovitost), který je realizován na základě darovací smlouvy. Dar může i nemusí být určen na přesně vymezený účel.

V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na taxativně vyjmenované účely (zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů., §15, odstav. 8 nebo §20 odstav.8). Dar poskytnutý neziskovým organizacím jako jsou nadace či nadační fondy podmínky tohoto ustanovení zákona splňují.
Daňové výhody pro dárceDárce - fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Dárce - právnická osoba má nárok na uplatnění odčitatelné položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Sponzorování

Od darování je nutné odlišit tzv. sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační, reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi - podnikateli.

Na rozdíl od daru je tedy sponzoringu možno využít pouze ve vztahu s podnikatelem. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě, př. o spolupráci podle obchodního zákoníku.Náklady na propagaci a reklamu jsou pro podnikatele daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí "cena" za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Přílohy: